Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://americanheart-fci.pl


§1
Określenie Sprzedawcy


1. Właścicielem Sklepu jest:
American Heart Martyna Wojciechowska
z siedzibą przy ul. Turystyczna 29 42-523 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292250266
REGON: 380161421
Tel. +48 783811555
E-mail: sklep@americanheart-fci.pl


§2
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie
niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Klientem [dalej Klient] może być:
• pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w
Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
• pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na
terenie Unii Europejskiej,
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest
uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
• osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki i opłaty).
5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za
wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561
-5563 Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).


§3
Zamówienia


1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i
odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas
składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W
przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas
składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając
zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki
towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz
kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta,
zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi
jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

 

 

 

 

§4
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
• płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
• płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A. (elektroniczna).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni
kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich: krajowe DHL, na życzeni
paczkomaty In Post, zagraniczne DPD.

§6
Reklamacje /rękojmia/

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar
wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz
z opisem niezgodności.
3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
• wymiany towaru na nowy;
• naprawy towaru;
• obniżenia ceny;
• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy
żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
• charakter wady – istotna czy nieistotna;
• to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,
że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z
możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku
alternatywne rozwiązanie.
7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;
• za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
• za pośrednictwem śląskiego Wojewódzkiego Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
przy ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice http://www.katowice.wiih.gov.pl/
Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na
adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
9. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona
w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem
ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia
towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie
oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
• drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W
przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy
przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci
jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,
zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep
utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu
konsumentem.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8
Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
◦ publikacja opinii o towarach.
2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Usługa:
◦ publikacja opinii o towarach – polega na publikacji przy określonych towarach
indywidualnych wypowiedzi Klientów.
4. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
◦ publikacja opinii o towarach – polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi.
5. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania
postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi
dostęp do usług określonych w pkt 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu
dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany
w formularzu.
6. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać, blokować
lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 11 pkt 4.
7. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w
dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.


§9
Ochrona prywatności


1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
określonym w Polityce Prywatności (załącznik 3)
§10
Środki techniczne
1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień
na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).


§11
Postanowienia szczególne


1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
• zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
• przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg
realizacji zamówienia,
3. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.


§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w
ustawieniach konta.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w
ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany
regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo
polskie.

Załącznik nr 1


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


American Heart Martyna Wojciechowska
ul. Turystyczna 29
42-523 Dąbrowa Górnicza
sklep@americanheart-fci.pl


Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy
następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: _________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

American Heart Martyna Wojciechowska
ul. Turystyczna 29
42-523 Dąbrowa Górnicza
sklep@americanheart-fci.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących
produktach:
 _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –
(o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis Klienta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik 3

Polityka prywatności

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w
tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane
dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
American Heart Martyna Wojciechowska
z siedzibą: ul. Turystyczna 29 42-523 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292250266
REGON: 380161421
Tel. +48 783811555
E-mail:sklep@americanheart-fci.pl – zwana dalej „Administratorem”
3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie
związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta
jest dobrowolne, z wyjątkiem:
• zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu
Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności
danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem
umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z
Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo
zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie
Sklepu Internetowego
• obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na
Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w
celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi
Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia,
że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem;
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.

§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w
takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co
najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Klientów są wskazane poniżej

§3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.
Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze
odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą
przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane
przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach,
na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

zał 3 regulamin

§4
ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów
Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.
Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje
dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych
osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z
odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z
Administratorem.
3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców:
• przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który
korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w
zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w
tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w
szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu
Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do
zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego
zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
• dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) –
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu
na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


§5
PROFILOWANIE


1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale
decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy
zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem
korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu,
przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji
produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też
zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.
Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z
otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie
Internetowym.
2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka,
przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę
dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego
profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej
następnie przesłać np. kod rabatowy.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich
danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21
Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie
uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na
adres Administratora wskazany w paragrafie 1.


§7
COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot.
plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
• identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani;
• zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
• zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
• dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
Internetowego;
• remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa
kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe
w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego
(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz
Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia
takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal
Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez
firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to
tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk
pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy,
tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi
takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich
zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i
zainteresowania.
7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics
informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować
dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl